ساختار

پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران به طور مستقل فعالیت می کند و در ساختار دانشگاه زیر مجموعه معاونت پژوهشی محسوب می گردد. به منظور انجام سریع امور اداری و پژوهشی پژوهشکده، چارت سازمانی پژوهشکده چابک و انعطاف پذیر و با وظایف مشخص ترسیم شده است. در حال حاضر مدیریت پژوهشکده به عهده دکتر نادر حقانی و اداره اجرایی پژوهشکده با معاون پژوهشکده، دکتر پروانه سهرابی، است.

اداره علمی پژوهشکده به صورت حلقوی است و زیر نظر یک شورای سیاست گذاری و یک شورای علمی انجام می شود. رأس شورای سیاستگذاری پژوهشکده همیشه معاون پژوهشی وقت دانشگاه قرار می گیرد. این شورا دو بار در هر سال جاری (مهر و اسفند) برگزار می شود. شورای علمی پژوهشکده هر هفته، با هدف بحث و تبادل نظر در زمینه های تحقیقاتی پژوهشکده و با حضور مدیران چهار گروه پژوهشی پژوهشکده برگزار می شود.