گروه پژوهشی زبان آموزی مجازی و کلاسیک

مدیر گروه پژوهشی زبان آموزش مجازی و کلاسیک و پژوهشگر شاخص: دکتر محمدرضا عنانی سراب

«زبان» به طور عام اساسی‌ترین رکن ارتباطی میان موجودات عالم است و پدیده «ارتباط» نمی‌تواند بدون واسطه‌های طبیعی یا مصنوعی شکل گیرد. از همین‌رو زبان طبیعی نقشی اساسی در تعاملات انسان با محیط پیرامون خویش دارد و محصولات ساخته شده توسط وی نیز نمی‌توانند بدون استفاده از نظامی نشانه‌ای (زبان مصنوعی)، کارایی داشته باشند. بنابراین ضروری است تا در ابعاد گوناگون زبان، هم از منظر ماهیتی و کاربردی و هم از زاویه یادگیری و یاددهی، مورد تحقیق قرار گیرد. زیرا بیان دقیق «موضوع ارتباط» و درک صحیح «عاملین ارتباط»، مستلزم شناخت اصولی عوامل زبانی، کانال ارتباطی و محیط شکل گیری ارتباط است.

شناخت دقیق پدیده چند وجهی زبان آموزی (زبان اول، دوم و خارجی)، پژوهش در شکل و محتوای آموزشی، ویژگی‌های فردی یادگیرنده، محیط یادگیری و یاددهی (فیزیکی و  مجازی)، کنکاش در محتوا و شکل تعاملات زبانی در بسترهای کلاسیک و مجازی با هدف هر چه سهل‌تر کردن یاددهی و یادگیری زبان (خارجی) از جمله وظایف علمی گروه پژوهشی زبان آموزی کلاسیک و مجازی است.

یادگیری زبان خارجی بر سایر فرآیندهای یادگیری در دروس دیگر نیز تاثیر گذار است و  از همین‌رو گروه زبان آموزی مجازی و کلاسیک، رویکردی بین‌ رشته‌ای و با کرسی‌های آلمانی، انگلیسی و فرانسه، همکاری تنگاتنگی دارد.  

مأموریت و اهداف

مأموریت و اهداف کمی و کیفی گروه پژوهشی زبان آموزی مجازی و کلاسیک تا سال 1400 عبارت است از:

 

اهداف کوتاه و بلند مدت گروه پژوهشی زبان آموزی مجازی و کلاسیک با نتایج کاربردی مورد انتظار «استفاده بهتر از ابزار زبان در تولید و درک محتوا» و «استفاده تولیدی از زبان های خارجی» به شرح ذیل می‌باشد:

جناب آقای دکتر محمد رضا عنانی سراب از تاریخ  1396/09/07 مدیر گروه پژوهشی زبان آموزی مجازی و کلاسیک می باشند. این حکم در تاریخ 1398/09/07 و طی نامه شماره 261379/193 به مدت دو سال تمدید شده است.

مدیریت این گروه تا سال 1396 به عهده جناب آقای دکتر نادر حقانی بوده است.