گروه پژوهشی زبان مدیریتی

مدیر گروه پژوهشی زبان مدیریتی و پژوهشگر شاخص: دکتر پروانه سهرابی عثماوندانی

سه چالش مهم که بخش آموزش متوسطه و عالی در قرن بیست و یکم با آن مواجه است «توسعه پایدار»، «بین‌المللی سازی» و «تضمین کیفیت» است. سه حوزه مزبور شاید به ظاهر جدا و یا حتی نامتجانس باشند اما به منظور درک و شناخت بهتر دامنه آن‌ها، ضروری است تا فعالیت‌های میان‌رشته‌ای، با رویکرد فرهنگی (توسعه پایدار)، تعاملی (بین‌المللی سازی)، فنی و مدیریتی (ارزیابی کیفیت)، مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرند. با توجه به این که پژوهش در سه حوزه مورد اشاره نمی‌تواند صرفا در ابعاد موضوعی همان حوزه، محبوس بماند گروه پژوهشی زبان مدیریتی بر آن است تا ضمن استخراج و شناخت وجوهات تمایز و تشابه نحوه پیاده سازی سه حوزه مزبور را در آموزش متوسط و عالی و به ویژه در رشته های زبان محور شبیه سازی نماید.   

مأموریت و اهداف

مأموریت و اهداف کمی و کیفی گروه پژوهشی زبان مدیریتی تا سال 1400 عبارت است از:

اهداف کوتاه و بلند مدت گروه پژوهشی زبان مدیریتی با نتایج کاربردی مورد انتظار « افزایش کیفیت در آموزش عالی» و « استفاده ابزاری از زبان های خارجی» به شرح ذیل می باشد:

سرکار خانم دکتر پروانه سهرابی در تاریخ 1396/09/07 و طی نامه شماره 270353/193 به عنوان مدیر گروه پژوهشی زبان مدیریتی منصوب شده اند. این حکم در تاریخ 1398/09/07 و طی نامه شماره 261394/193 به مدت دو سال تمدید شده است.

مدیریت این گروه تا سال 1396 به عهده جناب آقای دکتر محمدرضا عنانی سراب بوده است.