معاون پژوهشکده

معاون پژوهشکده: دکتر پروانه سهرابی

وظیفه این بخش، بسترسازی اداری و پشتیبانی فنی از کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی پژوهشکده است. امور اداری و مالی نیز زیر مجموعه این معاونت است. اندازه گیری فعالیت‌ها و ارزیابی میزان حصول به اهداف، پایش و گزارش نحوه انجام فعالیت‌های پژوهشکده و مستندسازی آنها به منظور ویرایش فرآیندها و اصلاح (احتمالی) مسیر تحقیقاتی پژوهشکده در زمره وظایف می‌باشد. این دفتر باید بتواند همواره به پرسش «آﻳﺎ پژوهشکده ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دست یافته اﺳﺖ» پاسخی مناسب و متناسب ارائه کند.

وظایف

 • پایش کلیه فعالیت‌های پژوهشکده از گام اول (ایده پردازی) تا گام آخر (تجاری سازی)
 • پایش بروندادهای پژوهشکده از نظر کیفیت و میزان انطباق با اهداف تعیین شده
 • پایش فعالیت نیروی انسانی از طریق طراحی پارامترهای قابل اندازه‌گیری به منظور افزایش ضریب بهره‌وری
 • اطلاع رسانی دقیق، انتشار و تجاری سازی فعالیت‌ها
 • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های دانش افزایی
 • پایش و گزارش نحوه انجام کلیه فرایندها در درون طرح‌های تحقیقاتی
 • انطباق فعالیت‌ها با گاهنامه پژوهشکده
 • پشتیبانی اداری
 • نظارت بر هزینه کرد طرح‌های تحقیقاتی
 • تهیه و تنظیم گزارشات مالی از طرح‌ها و فعالیت‌های پژوهشکده
 • حمایت و پشتیانی در جذب منابع مالی و حامیان طرح‌های تحقیقاتی
 • تدوین برنامه‌های مالی و سالیانه پژوهشکده

سرکار خانم دکتر پروانه سهرابی در تاریخ 1396/09/07  و طی نامه شماره  270341/193 به عنوان معاون پژوهشکده منصوب شده‌اند. این حکم در تاریخ 1398/09/07 و طی نامه شماره 261394/193 به مدت دو سال تمدید شده است.