اهداف و مأموریت

شناخت عمیق ماهیت و ابعاد متفاوت زبان، تسلط دقیق ابزاری، موضوعی و محتوایی به زبانِ­ خود و سایر ملل، و پژوهش در نقش پایه‌ای زبان برای درک صحیح جهان، سیاست‌های کلی پژوهشکده را تشکیل می‌دهد. در همین راستا  پژوهشکده زبان ملل اهداف کلان خود را براساس اهداف کلان سومین برنامه راهبردی دانشگاه (1396-1400) بر موارد زیر متمرکز کرده است:

هدف فرهنگی

ادبیات زمینه نگاهی دقیق‌تر و عمیق‌تر به فرهنگ را فراهم می‌کند زیرا جنبه‌های زیبایی شناسانه ادبیات متأثر از کاربرد زبان در بافت فرهنگی آن است. اگر قرار باشد آموزش زبان از پاسخگویی به نیازهای اولیه زبانی فراتر رود، کاربردهای بلاغی و کلامی زبان در بافت فرهنگی از طریق ادبیات می‌تواند درکی عمیق از جامعه زبانی ایجاد کند. توجه به جنبه‌های زیبایی شناسانه متون ادبی، خواننده یا شنونده را به توجه به بافت فرهنگی خود وا می‌‎دارد و از این طریق می‌تواند وی را از تاثیر زبان مقصد بر هویت خود نیز آگاه کند. ارجاعات بینامتنی متون ادبی می‌تواند درب را به روی کلیت تجربه فرهنگی در بافت فرهنگی تاریخی جامعه مقصد باز کند. به عبارت دیگر، ادبیات به مکاشفه تجربه فرهنگی در حوزه‌های دیگر فرهنگی از جمله هنر، سیاست، فلسفه و جامعه شناسی می‌انجامد. بدین سان، زبان آموز می‌تواند با در هم تنیدن تجربیات خود با این حوزه‌ها ارتباط زبان را با زندگی به خوبی احساس کند.

ضرورت: پژوهش در این زمینه‌ها می‌تواند به درک عمیق‌تر ما از ارتباط زبان خارجی با زندگی واقعی کمک کند.

هدف محیطی

محیط کاربرد زبان مجموعه‌ای است از عوامل مختلف که در نهایت به ساختار بلاغی 

کلام منتهی می‌شود. این عوامل عبارتند از: متن، مؤلف، مخاطب، منظور (purpose)، زمان و مکان ارتباط. ساختار بلاغی در حقیقت نتیجه انتخاب آگاهانه زبان است که تحت تأثیر عوامل فوق صورت می‌گیرد. متون تولید شده در محیط فیزیکی و مجازی به دلیل تفاوت مؤلفه‌های متنی در ساختار بلاغی با هم فرق دارند. تفاوت در ساختار بلاغی و گفتمانی محیط آموزشی در مقایسه با محیط طبیعی می‌تواند آگاهی ما را در خصوص فرآیند‌های یادگیری زبان در این دو محیط افزایش دهد.

ضرورت: پژوهش در این زمینه می‌تواند ویژگی‌های متنی متأثر از محیط‌های مزبور را روشن سازد.

هدف کاربردی

زبان برای اهداف ویژه (Language for Specific Purposes) بر نیازهای خاص زبانی فراگیران زبان دوم از یک سو و مطالعه در تنوع گونه‌های زبانی مورد استفاده در حوزه‌های معرفتی و حرفه‌ای از سوی دیگر، تأکید می‌کند. گستره زبان برای اهداف ویژه را می‌توان به دو بخش کاربرد زبان در حوزه‌های آکادمیک و کاربرد زبان در حرف و مشاغل تقسیم کرد. حوزه‌های آکادمیک نیز به مدیریت و بانکداری، علوم انسانی و اجتماعی، علم و فناوری، پزشکی و حقوق تقسیم می‌شود. پژوهش در کاربرد زبان برای اهداف ویژه در ابتدا بر یافتن الگوهای ساختاری متمرکز بود، ولی به تدریج به مفهوم ژانر و جامعه گفتمانی گرایش یافت.

ضرورت: پژوهش در گونه‌های زبانی آکادمیک و حرفه‌ای با رویکردهای فوق می‌تواند راه را برای آموزش مؤثرتر زبان خارجی هموار سازد.

شناخت عمیق ماهیت و ابعاد چندوجهی، چند لایه‌ای و متفاوت زبان در حوزه های علمی و اجتماعی در بستر فیزیکی، ذهنی و مجازی، تسلط دقیق ابزاری، موضوعی و محتوایی به زبانِ­ خود و سایر ملل، و پژوهش در نقش پایه‌ای زبان و شناخت عمیق فرهنگ و زبان‌های خارجی با رویکرد جهان‌ شناسی و جهان ایرانشناسی برای درک صحیح جهان، مأموریت تحقیقاتی پژوهشکده را از زمان تأسیس تا کنون تشکیل داده است. با توجه به اهداف کلان پژوهشی پژوهشکده  مأموریت پژوهشکده سه حوزه تحقیقاتی عمده ذیل را در بر می‌گیرد: