رئیس پژوهشکده

رئیس پژوهشکده: دکتر نادر حقانی

یافتن حوزه‌های تحقیقاتی بکر و جذب منابع مالی از بخش خصوصی و معنوی از طریق خیرین و همکاری‌های متقابل علمی، صنعتی و تجاری، گسترش و تعمیق همکاری‌های ملی و فراملی برای استحکام تحقیقاتی پژوهشکده، ایجاد هماهنگی بین گروه‌های پژوهشی و کرسی‌های تحقیقاتی، و ایده پردازی و نوآوری در فرآیندها، انتظاراتی است که پژوهشکده از مدیریت خود دارد.

وظایف

  • بسترسازی به منظور شناخت عمیق فرهنگ و زبان‌های خارجی با رویکرد جهان شناسی و جهان ایرانشناسی
  • انجام تحقیقات در راستای منافع ملی
  • فعالیت در راستای خروج از پژوهش‌های جزیره‌ای و خود محور در محیط های دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی
  • جهت دهی به فعالیت‌ها به منظور هم افزایی دانشگاهی در راستای برنامه‌های توسعه کشور
  • افزایش تعاملات و همکاری‌های ملی و فراملی با صنعت، اقتصاد و دانشگاه
  • تلاش برای بهره‌وری بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های ملی در حوزه یاددهی و یادگیری زبان خارجی
  • جلب و جذب مشارکت بخش صنعت و جامعه
  • هدفمند کردن ارتباطات علمی فنی و همکاری با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی
  • ایجاد فرصت‌های تحقیقاتی ملی و بین‌المللی برای دانش آموختگان‌ و پژوهشگران برجسته
  • عقد قراردادهای همکاری

جناب آقای دکتر نادر حقانی از تاریخ 1384 ریاست پژوهشکده را به عهده دارند. حکم ایشان در تاریخ 1399/05/15 و طی نامه شماره 112705/110 به مدت سه سال تمدید شده است.