درباره گروه‌های پژوهشی

کرسی­­‌های تحقیقاتی، هسته­‌های اصلی پژوهشکده و محل تعمیق و گسترش یافته‌های تحقیقات زبانی با زوایای ابزاری، محتوایی و کاربردی هستند. در حال حاضر سه کرسی تحقیقاتی آلمان شناسی، فرانسه شناسی  و انگلیس شناسی در پژوهشکده فعالیت می‌­کنند. هر یک از کرسی­‌های فوق با چهار گروه پژوهشی پژوهشکده رابطه علمی و هم افزایی مطالعاتی دارند و در قالب طرح‌های مشترک تحقیقاتی با سایر کرسی‌ها نیز در ارتباط می‌باشند. محور اصلی تحقیقات هر کرسی، تعمیق پژوهش­ روی زبان و کشورهای تعریف شده در فعالیت‌های آن کرسی است. در کنار ابعاد زبانی کشورها، نقش زبان ملی و زبان سایر ملل در تعاملات علمی، فنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایشان، خصیصه‌های متفاوت زبان‌ها و ویژگی تعاملات زبانی انسان در محیط‌های چهارگانه، اول (خانواده)، دوم (آموزش)، سوم (جامعه) و چهارم (مجازی) در زمره فعالیت تحقیقاتی کرسی­‌ها قرار دارند.

   در کنار سه کرسی یاد شده، چهار گروه پژوهشی «زبان آموزی کلاسیک و مجازی»، «ادبیات زبان»، «زبان فنی» و «زبان مدیریتی» در پژوهشکده فعالیت می‌کنند. محورهای مطالعاتی گروه‌های پژوهشی جهت تجمیع آخرین یافته‌های تحقیقاتی عبارتند از: کشورشناسی زبانی، علمی، صنعتی، فرهنگی و ادبی، ترجمه فرهنگی و فرهنگ ترجمه، نقش ابزاری و محتوایی زبان در علوم مختلف، دقت و صحت زبان فنی در متون تخصصی، نقش زبان و فرهنگ ملل در گفتمان اداری و اقتصادی، جایگاه زبان در نظام‌های سیاسی و آموزشی، تحقیقات یادگیری و یاددهی زبان در محیط‌های آموزشی ( مدرسه، دانشگاه، اشتغال)، زبان در چیدمان‌های بین رشته‌ای، ارتباطات نشانه­‌ای (زبانی) در روابط انسانی و ماشینی.

اگرچه هر یک از گروه‌های پژوهشی ماهیت مستقل دارند اما حوزه‌های فعالیت، مأموریت‌ها و در نتیجه طرح‌های تعریف شده ماهیت میان رشته‌ای داشته و همکاری گروه‌های مختلف پژوهشی در پژوهشکده را می‌طلبد. زمینه‌های اصلی فعالیت پژوهشکده به تفکیک گروه‌های پژوهشی عبارتند از:

از دیگر وظایف گروه‌های پژوهشی، بسترسازی برای تحقیق پژوهشگران دکتری و پسادکتری در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی است.