اجرای طرح تحقیقاتی کاربردی

«دومین مرحله ارزیابی یکپارچه کیفیت برنامه (Program Evaluation)»

رشته‌های دوره کارشناسی دانشگاه تهران برای دوره‌های دانش آموختگی سال‌های 1397 لغایت 1399

توسط پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران

 

با توجه به  مطالعات تطبیقی و تجربیات چندین ساله پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران در زمینه ارزیابی های کیفیت برنامه و سیستم،  ارتباط و همکاری های این پژوهشکده با مشاور های  بین المللی، و همکاری های علمی، تخصصی و فنی پژوهشکده  مذکور با مرکز ارزیابی دانشگاه تهران معاونت پژوهشی دانشگاه تهران اجرای «دومین مرحله ارزیابی یکپارچه کیفیت برنامه (Program Evaluation) رشته‌های دوره کارشناسی دانشگاه تهران برای دوره‌های دانش آموختگی سال‌های 1397 لغایت 1399 و با چهار گروه ارزیابی کننده «دانش آموختگان»، «کارفرمایان»، «دانش آموختگان غیر ایرانی» و «دانشجویان غیر ایرانی» را در تارخ 1400/03/01  طی نامه شماره 143/41716 به این پژوهشکده واگذار گردید.

شایان ذکر است حامیان مالی پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران از سال 1395 تاکنون بخش عمده ای از فعالیت های مرتبط با ارزیابی های یکپارچه کیفیت برنامه و سیستم دانشگاه را مورد حمایت خود قرار داده اند.