همکاری پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران با صنعت

در اجرای طرح تحقیقاتی کاربردی

«تحقیقات فرآیندهای درکی و شناختی مترجم و مخاطب حین ترجمه و خوانش متون تخصصی انرژی‌های تجدید پذیر»

در پی امضای قرارداد تحقیقاتی کاربردی «تحقیقات فرآیندهای درکی و شناختی مترجم و مخاطب حین ترجمه و خوانش متون تخصصی انرژی‌های تجدید پذیر» که در تاریخ 1400/02/29  به امضای جناب آقای دکتر مهدی پورفتح، مدیرکل محترم امور پژوهش های کاربردی دانشگاه، به عنوان نماینده دانشگاه تهران و جناب آقای بابک محمودی درویشانی، رئیس محترم هیأت مدیره شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل رسید، قرارداد مزبور رسما در تاریخ 1400/03/18  و طی نامه شماره 56695/143 جهت انجام به پژوهشکده زبان ملل ابلاغ گردید.

شایان ذکر است قرارداد مزبور در  چارچوب تفاهم نامه همکاری میان «شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل» و «پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران» به شماره 264299/143 منعقد شده است که حسب مصوبه شورای علمی پروهشکده مزبور در تاریخ 1399/11/01 به امضای جناب آقای دکتر مهدی پورفتح، مدیرکل محترم امور پژوهش های کاربردی دانشگاه، به عنوان نماینده دانشگاه تهران و جناب آقای بابک محمودی درویشانی، رئیس محترم هیأت مدیره شرکت مزبور، رسید. طرح فوق الذکر از سوی دانشگاه جهت اجرا به جناب آقای دکتر نادر حقانی، رئیس محترم پژوهشکده زبان ملل دانشگاه، ابلاغ گردید.