اجرای طرح تحقیقاتی کاربردی

«چهارمین مرحله ارزیابی یکپارچه کیفیت سیستم(System Evaluation)»

توسط پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران

پس از انجام موفقیت آمیز چندین مرحله ارزیابی سیستم در مقیاس های پایلوت و اصلی، که از سال 1395 تاکنون با حمایت های مالی حامیان پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران و همکاری های مختلف با معاونت پژوهشی دانشگاه و مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه صورت گرفته است، دومین دوره ارزیابی یکپارچه و پیوسته کیفیت سیستم نیز توسط سه واحد مزبور و با ادامه پشتیبانی های حامیان مالی پژوهشکده زبان ملل دانشگاه از خرداد لغایت شهریور 1400 انجام خواهد شد.