دانشگاه تهران – پژوهشکده زبان ملل

ضلع شمالی دانشگاه تهران، خیابان پورسینا، پلاک 15، طبقه سوم، کد پستی 35167- 14176

تلفن: 61112424 (21) 98+

نمابر: 88963545 (21) 98+

ایمیل: recellt@ut.ac.ir

ساعات مشاوره: یکشبنه – سه شنبه، 8:00 تا 12:00

فعالیت پژوهشکده به عنوان محیط ویژه تحقیق بر پژوهش متمرکز است. از این رو خواهشمند است برای مراجعه حضوری به پژوهشکده حتما از قبل از طریق ایمیل تعیین وقت صورت گیرد

University of Tehran

Research Institute of Language and Culture

North part of the University of Tehran

Poursina st. no. 15, 3rd floor

Post Code: 14174-35167

Tel: +98 (21) 6111 3665

Fax: +98 (21) 8896 3545

Email: recellt@ut.ac.ir

Consultation hours: Sun – Tue from 08:00 – 12:00

Before consulting the Institute, please make an appointment via email